Close B.V Privacy Statement

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacystatement leggen we onder meer uit hoe we je persoonsgegevens gebruiken, voor welke doeleinden, en met wie we ze delen.
1. Verantwoordelijkheid en contact

Close B.V., gevestigd te Amsterdam, is de verantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG) voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van de app Close. Dit statement is niet van toepassing op websites die in of via Close worden bezocht. Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per email: privacy@thecloseapp.com of per post: Close B.V., t.a.v. de privacy officer, Postbus 10, 1000 AA Amsterdam.

2. Definities
 • App: de app die onder de naam Close wordt aangeboden door Close B.V. om Publishers in staat te stellen met bezoekers van hun events te communiceren, en bezoekers in staat te stellen met elkaar te communiceren.
 • User: Gebruiker van de App.
 • Chat: Conversatie voor een specifieke User.
 • Conversatie: Mobiele conversatie over een bepaald event.
 • Group chat: Chat waaraan op uitnodiging van een User ook andere Users deelnemen.
 • Publisher: de organisator van een event die de App gebruikt om over zijn event te communiceren. Hieronder vallen ook derden die in opdracht van de Publisher de App gebruiken om over het event van de Publisher te communiceren.
3. Welke gegevens?

Wanneer je gebruik maakt van de App, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over jou.

1. Gegevens die we aan je (kunnen) vragen:

 • gebruikersnaam (verplicht)
 • geboortedatum
 • mobiel telefoonnummer (verplicht)
 • het land waar je woont
 • Foto (dit hoeft geen foto te zijn waar jij herkenbaar op staat)
 • Je betaalgegevens (wanneer jij in de App een voucher of product koopt)

2. Gegevens die we zelf verzamelen:

 • IP-adres
 • het applicatie installatie nummer dat wij bij installatie van de App aan jou hebben toegekend
 • informatie over het event waar je naartoe gaat, zoals de datum, prijs van het ticket, artiest(en), locatie/venue, etc.
 • informatie over aankopen die jij tijdens of in verband met een event via onze App doet
 • de Conversaties waaraan jij deelneemt (niet de inhoud van de conversatie m.u.v. vragen die de Publisher jou stelt en de antwoorden die jij daarop geeft en evt. vragen die jij stelt aan de Publisher)
 • de telefoonnummers van de personen die jij uitnodigt voor deelname aan een Groupchat
 • Informatie uit de antwoorden die je hebt gegeven op de vragen van de Publisher in een Conversatie
 • Het land waar je woont (op basis van jouw telefoonnummer indien je ervoor hebt gekozen deze informatie niet aan ons te verstrekken)
 • Je locatie (niet je exacte locatie maar uitsluitend wanneer jij je in een bepaalde omgeving bevindt) (indien je dat hebt ingeschakeld)

Van de hiervoor genoemde gegevens zijn de gegevens onder 1 a, 1 c, 2 a en 2 b nodig om jou in staat testellen de App te gebruiken. Zonder deze gegevens kunnen wij je deze dienst niet leveren.

4. Doeleinden en grondslag voor gegevensverwerking

Wij gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Hierbij vermelden wij de wettelijke grondslag van de verwerking.

 • Om communicatie tussen jou, de Publisher, en eventueel tussen jou andere Users in een Groupchat mogelijk te maken. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Om je uit te nodigen voor en/of toegang te geven tot een bepaalde Conversatie. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Om bij die communicatie jouw foto aan degenen met wie jij communiceert te kunnen tonen. Grondslag: toestemming (je bent niet verplicht een profielfoto te uploaden).
 • Om jou in staat te stellen te communiceren met de Publisher over een event waaraan jij deelneemt of waarin jij geïnteresseerd bent. De Publisher kan zo direct met jou communiceren, informatie over het event verstrekken en vragen stellen over jouw aanwezigheid bij een event. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Om je in staat te stellen om met andere Users te communiceren over de events waar jij (met hen) naartoe gaat of waarin jullie geïnteresseerd zijn. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Om je in staat te stellen je vrienden uit te nodigen deel te nemen aan een Group chat en, indien zij dat nog niet gedaan hebben, ook de App te installeren, en om de uitnodiging hiertoe te versturen. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst met degene die de uitnodiging verstuurt en gerechtvaardigd belang ten aanzien van degene die de uitnodiging ontvangt. Wij en de Publisher hebben er gerechtvaardigd belang bij om de gebruikers van de App in staat te stellen hun vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan een Group chat en ook de App te gebruiken.
 • Om de App te beveiligen en te controleren of jij je aan onze gebruiksvoorwaarden houdt. Grondslag: gerechtvaardigd belang Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze App te beveiligen, en o.a. ook jouw gegevens veilig te houden, en om te controleren of onze Users geen onrechtmatig gebruikmaken van de App.
 • Indien een Conversatie een minimum leeftijd heeft, gebruiken wij je geboortedatum om te berekenen of jij die minimumleeftijd hebt bereikt. Grondslag: gerechtvaardigd belang/wettelijke verplichting.In sommige gevallen kan een organisator van een event wettelijk verplicht zijn om jouw leeftijd te verifiëren voor hij jou over een event informeert, maar het kan ook zijn dat er een gerechtvaardigd belang bestaat om een minimum leeftijd in te stellen.
 • Om binnen een Conversatie de content van de Chat te bepalen op basis van jouw locatie, de vragen die jij aan de Publisher stelt en/of de antwoorden die jij op vragen van de Publisher geeft. Grondslag: gerechtvaardigd belang. De Publisher heeft er een gerechtvaardigd belang bij om op jou aangepaste content in de Chat met jou te tonen.
 • Om je in staat te stellen aankopen te doen tijdens of in verband met events, de aankopen te kunnen leveren en voor de betaling. Grondslag: uitvoering van de overeenkomt.
 • Om je in staat te stellen tijdens een event te laten zien in welk land je woont en de Publisher geaggregeerde gegevens hierover te kunnen verstrekken.Grondslag: gerechtvaardigd belang. Organisatoren van events hebben een gerechtvaardigd belang om informatie te ontvangen over het land waar de bezoekers van een event vandaan komen om hun dienstverlening en producten te kunnen verbeteren en beter op het publiek te kunnen afstemmen.
 • Om geaggregeerde datasets te maken met gegevens over deelnemers aan events en deze te verstrekken aan de Publisher zodat zij hun dienstverlening en producten (zoals events) beter kunnen aanpassen op de door hen gewenste doelgroep.Grondslag: gerechtvaardigd belang.Organisatoren hebben er een gerechtvaardigd belang bij om geaggregeerde data te ontvangen over deelnemers aan events om hun producten beter te kunnen aanpassen op de door hen gewenste doelgroep. De geaggregeerde datasets die zij hiervoor van ons kunnen ontvangen zijn in beginsel niet langer herleidbaar tot individuen.
 • Om geaggregeerde datasets te maken over het gebruik van de App zodat wij de App kunnen verbeteren (bijv. door A/B testen) Grondslag: gerechtvaardigd belang.Wij hebben er gerechtvaardigd belang bij geaggregeerde data te gebruiken voor de verbetering van de App. De geaggregeerde datasets die wij hiervoor gebruiken, zijn in beginsel niet langer herleidbaar tot individuen.
 • Om informatie aan de Publisher te verstrekken over welke Users hebben deelgenomen aan een Conversatie die de Publisher heeft aangemaakt. Het gaat hier om de volgende gegevens:
  • Telefoonnummer;
  • Naam;
  • Indien andere gegevens worden verstrekt, wordt je daar separaat over geïnformeerd.
  Grondslag: gerechtvaardigd belang.

  Publishers hebben er belang bij om te weten wie hebben deelgenomen aan hun Conversaties omdat zij willen weten wie deelnemen aan of geïnteresseerd zijn in hun events, zodat zij deze informatie kunnen gebruiken om deze personen te informeren over vergelijkbare events. Voormeer informatie over wat de Publisher met jouw gegevens kan doen verwijzen wij naar de Privacy Statement van de Publisher.
 • Om vouchers of producten en diensten van Publisher of een derde aan jou te kunnen verkopen, te leveren en de betaling uit te voeren.Grondslag: uitvoering van de overeenkomt.
 • Om je te informeren over events en daaraan verwante diensten of producten die mogelijk interessant zijn voor jou (zie verder hieronder). Grondslag: gerechtvaardigd belang.


Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om het gebruik van de App voor jou leuker te maken door jou over andere events, producten of diensten te kunnen informeren en de organisatoren of aanbieders van die events, producten of diensten hebben er een gerechtvaardigd belang bij om hun event, product of dienst beter te kunnen marketen

Wij gebruiken onder meer de volgende gegevens om jou te informeren over events en daaraan verwante diensten of producten die mogelijk interessant zijn voor jou:

 • De events waar jij naartoe gaat of bent geweest of waarin jij interesse hebt getoond door aan een Conversatie over dat event deel te nemen, en de prijs van je ticket, om je te informeren over: vergelijkbare events en producten die jij tijdens of in verband met de events waar jij naartoe gaat kunt kopen.
 • Jouw locatie (indien je dat hebt ingeschakeld) om je te informeren over events bij jou in de buurt.
5. Ontvangers van jouw gegevens

Wij delen jouw gegevens in beginsel niet met derden. De volgende personen / partijen zullen jouw gegevens (of een gedeelte daarvan) wel kunnen inzien of gebruiken:

 • Wij, onze werknemers en dienstverleners die in onze opdracht werken (zoals betaaldienstverleners), allen onder geheimhouding en uitsluitend voor zover nodig voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden
 • Wij gebruiken onder meer de volgende dienstverleners:
  • Ziggo Services B.V., Nederland (levert onze internetaansluiting);
  • TransIP, Amsterdam (levert hosting diensten en slaat om die reden onze databases op op servers in Amsterdam);
  • Kovoks B.V., Nederland (verzorgt de hosting van onze e-mailservers).
 • Andere Users met wie jij in een Chat of Group chat communiceert kunnen jouw gebruikersnaam, telefoonnummer, eventueel foto zien en de inhoud van jouw communicatie met hen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebruik van die gegevens. De Publisher kan alleen de berichten aan hem, zoals vragen die jij stelt of antwoorden die jij geeft op vragen van de Publisher lezen.
 • De Publisher kan de volgende gegevens over de Conversatie ontvangen:o Antwoorden op vragen die door de Publisher zijn gesteld (bijv. over wat jij van de locatie vond) en antwoorden in een enquête;
  • Wat jij via de App gekocht hebt tijdens het event;
  • Uit welk land jij komt;
  • Jouw telefoonnummer;
  • Geboorte datum;
  • Jouw vrienden in de chat en hun telefoonnummer;
 • De inhoud van de berichten die jij naar andere deelnemers (met uitzondering van de Publisher)aan de chat stuurt in de Conversatie wordt niet gedeeld.
 • Publishers die geaggregeerde datasets van ons ontvangen. Deze datasets bevatten in beginsel geen gegevens die tot individuen (zoals jij) te herleiden zijn

Voor het gebruik van persoonsgegevens die de Publisher zoals hiervoor omschreven van ons of via de App ontvangt, is de Publisher zelf de verantwoordelijke. De Publisher kan hierbij de diensten van derden gebruiken. Meer informatie hierover vind je in het Privacy Statement van de Publisher, dat tevens beschikbaar is in de App. Wij trachten altijd afspraken te maken met de Publisher om jouw rechten te waarborgen, maar kunnen helaas niet garanderen dat zij zich hier altijd aan houden.

6. Close als verwerker

Naast het gebruik dat wij maken van jouw persoonsgegevens voor het aanbieden van de App, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken als verwerker in de zin van de AVG, dat wil zeggen: in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van een ander, zoals een PublisherDat is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 • Jij via een door ons beheerde website tickets koopt voor een event van een Publisher.
 • Wij jou, voordat je de App installeert, een uitnodiging sturen om de App te installeren.

Als je het ticket via ons koopt en/of wij je de uitnodiging sturen, doen we dat in opdracht van de Publisher, die daarvoor de verantwoordelijke is in de zin van de AVG. Wij zijn voor die verwerking slechts de verwerker. Informatie over de Publisher, zoals (een verwijzing naar) het privacy statement van de Publisher, is beschikbaar in de App.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen jouw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar nadat jij de App hebt verwijderd.

Als jij de App niet langer gebruikt, zullen we je na 1 jaar een bericht sturen met de vraag of jij de App nog wilt gebruiken. Bij het uitblijven van een reactie op dat bericht en op een reminder daarover, zullen wij ook overgaan tot verwijdering van jouw persoonsgegevens.

(Geaggregeerde) Gegevens die niet meer tot individuen herleidbaar zijn, kunnen wij langer bewaren

8. Jouw rechten

Je hebt het recht om:

 • De persoonsgegevens die wij over jou verwerken in te zien;
 • Ons te vragen de persoonsgegevens te verbeteren of verwijderen; (je kunt zelf ook bepaalde Conversaties verwijderen in de App);
 • Bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Ons te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit);
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Toestemming die je aan ons hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken.

Je kunt hiervoor met ons contact opnemen via de gegevens vermeld onder “Verantwoordelijke en contact”.

9. Wijzigingen

Wij kunnen de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken en dit privacy statement wijzigen.In geval van materiële wijzigingen zullen we je daar actief over informeren binnen de App of met gebruik making van de door jou opgegeven gegevens. De meest recente versie van ons privacy statement is te vinden op onze website business.thecloseapp.com en in de App.

Versie: 24-4-2023

Scan the QR code to start the free Demo in the Close app. In case you don't have the app we will redirect you to the App store of your platform.
Want to know more first?
Get a free demo in the Close app. In case you don't have the app we will redirect you to the App store of your platform.
Start the Close demoCancel
Close Demo